Razvoj i provedba programa građanskog odgoja i obrazovanja


Aktivnosti koje će se financirati:

  • obuke, radionice , seminari
  • javne/stručne rasprave
  • osposobljavanje na radnom mjestu
  • programi mentorstva
  • istraživačke aktivnosti
  • podizanje javne svijesti
  • provedba programa građanskog odgoja i obrazovanja (koncept aktivnog građanstva, demokratsko odlučivanje, angažman za opće dobro, zaštita ljudskih prava, razvoj socijalnih vještina, borba protiv predrasuda i stereotipa, interkulturalni dijalog, poduzetničke vještine, aktivno uključivanje djece i mladih u aktivnosti za održivi razvoj)

Objava natječaja se predviđa u Rujnu /listopadu 2015. godine dok se provedba projekat planira na maksimalno 24 mjeseca.


Potencijalni prijavitelji mogu biti udruge, sindikati, zaklade, privatne neprofitne ustanove, pravne osobe vjerske zajednice dok partneri mogu biti: osnovne i srednje škole, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.


Projekti će se financirani u iznosu od 500.000,00 kn do 1.000.000,00 kuna

    Pričekajte, stranica se učitava...